Volejte

775 555 919

Provozní řád parkoviště

 

1.    Smluvní vztah
a)    Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a uživatelem parkoviště (dále jen klient), který bude za úplatu dočasně užívat parkovací místo.
b)    Smluvní vztah mezi provozovatelem parkoviště a klientem vzniká okamžikem uzavření Smlouvy o stání automobilu, jejíž nedílnou součástí je tento Provozní řád parkoviště.

2.    Práva a povinnosti provozovatele
a)    Provozovatel je oprávněn kontrolovat, zda klient dodržuje povinnosti, stanovené tímto provozním řádem a Smlouvou, vydávat zákazníkům pokyny, související s parkováním na parkovišti ve smyslu tohoto provozního řádu a v případě jejich porušení provést příslušné právní úkony.
b)    Provozovatel je povinen udržovat odstavné plochy v provozuschopném stavu.
c)    Provozovatel je oprávněn zajistit odtažení vozidla na odstavné parkoviště na náklady klienta, pokud zanikne smluvní vztah, specifikovaný v článku 1. odst. b) a klient do 5ti pracovních dnů od zániku tohoto smluvního vztahu nezajistí odstranění vozidla.
d)    Provozovatel je oprávněn odmítnout umístit na parkoviště vozidlo, ze kterého uniká PHM, olej či jiné kapaliny, či jinak ohrožuje čistotu a bezpečnost parkoviště, stejně jako vozidlo, které není dostatečně zabezpečeno proti odcizení.
e)    Provozovatel neodpovídá za škodu na vozidle a jeho příslušenství, na vnitřním vybavení vozidla a za věci uložené ve vnitřním prostoru vozidla.

3.    Práva a povinnosti klienta
a)    Klient je povinen dodržovat provozní řád parkoviště a dbát pokynů obsluhy parkoviště.
b)    Klient je dále povinen:
a.    umístit vozidlo tak, aby nevzniklo žádné nebezpečí a aby nepřekáželo jinému vozidlu v parkování, provozu či manipulaci,
b.    zabezpečit vozidlo tak, aby nedošlo k žádné škodě na majetku jejich ani na majetku třetích osob,
c.    zdržovat se v prostoru parkoviště pouze na dobu nezbytně nutnou k odbavení vozidla,
d.    dodržovat podmínky protipožární bezpečnosti, ochrany zdraví apod.,
e.    neprovádět na parkovišti opravy, seřizování, čištění, mytí a jiné úpravy na vozidlech, včetně manipulace s PHM a oleji,
f.    zdržet se provozování jakékoli jiné činnosti, nesouvisející s parkováním, bez souhlasu provozovatele,
g.    v případě havárií nebo nutných stavebních úprav v prostorách parkoviště přemístit nebo strpět přemístění vozidla na nezbytně nutnou dobu.

4.    Závěrečná ustanovení
a)    Tento provozní rád je k dispozici každému nájemci stání k nahlédnutí a prostudování a bude vyvěšen v prostorách parkoviště.    
b)    Tento provozní rád nabývá platnosti dnem podpisu statutárním zástupcem PREMIA in, s.r.o.


V Českých Budějovicích dne 1. 12. 2015

Provozovatel – PREMIA in, s.r.o.
Se sídlem Palackého třída 200/77

Královo Pole, 612 00 Brno

telefon : 775 555 919, 775 555 925

e-mail : parkovisteprubezna@seznam.cz

parkoviště Průběžná

Průběžná ul. 50, České Budějovice

RYCHLÝ KONTAKT